لوازم کامل پمپ ترمز پلی تک

لوازم کامل پمپ ترمز پلی تک

POLITEK_ Brake pump

دسته بندی محصول: پمپ
قیمت: 57000 تومان / عدد
حداقل سفارش
+
-
موجود

لوازم کامل پمپ ترمز پلی تک - قطعات پمپ ترمز - مناسب خودروی پراید

مشخصات محصول

  • میزان فشار -
  • استفاده -
  • شماره مدل
  • استاندارد یا غیراستاندارد -
  • ساختار -
  • نام تجاری
  • کاربرد -
  • سوخت -
  • تئوری -
  • نیروی محرکه -

توضیحات محصول

لوازم کامل پمپ ترمز پلی تک


ﭘﻤﭗ ﺗﺮﻣﺰ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺮﻣﺰ، ﻓﺸﺎر ﻫﯿﺪروﻟﯿﮑﯽ ﻻزم را ﺟﻬﺖ ﻋﻤﻞ ﺗﺮﻣﺰ ﮔﯿﺮی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﻧﯿﺮوی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎزش را از ﭘﺪال ﺗﺮﻣﺰ و ﺑﻮﺳﺘﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و آن را ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺮﻣﺰ اﺻﻠﯽ اﻋﻤﺎل ﻣﯿﮑﻨﺪ.
در واﻗﻊ ﭘﻤﭗ ﺗﺮﻣﺰ ﻣﺤﺮک ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺮﻣﺰ ﺑﻮده و ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﺠﺎد ﻓﺸﺎر ﺟﻬﺖ ﺗﺮﻣﺰ ﮔﺮﻓﺘﻦ روﻏﻦ ﺗﺮﻣﺰ را ﻧﯿﺰ ذﺧﯿﺮه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﭘﻤﭗ ﺗﺮﻣﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﻗﻄﻌﺎﺗﯽ از ﻗﺒﯿﻞ  ﭘﻮﺳﺘﻪ، ﭘﯿﺴﺘﻮن ﻫﺎ، ﮐﺎﺳﻪ ﻧﻤﺪﻫﺎی اوﻟﯿﻪ و ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ، ﻣﺨﺰن روﻏﻦ، ﻓﻨﺮ و ﻏﯿﺮه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 


فروشگاه مینایی


معامله ای مطمئن با اعضای ویژه و دارای نشان! اطلاعات بیشتر

جستجو درمحصولات

اطلاعات تماس فروشگاه مینایی

آدرس : دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-منطقه بازار-میدان امام خمینی - خیابان اکباتان - کوچه کاوه - پلاک 20

تلفن : 021-36612048, 021-33946890

وب سایت : www.amgpart.ir

شبکه های اجتماعی

ارتباط با ما

موبایل : -

تلفن : 021-36612048, 021-33946890

فکس : -

تلفکس : -

وب سایت : www.amgpart.ir